ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Χωρίς κατηγορία – Αρχείο παλαιότερων ανακοινώσεων

Αποτελέσματα της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014 για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου


Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης


Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Αποτελέσματα της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014 για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Αποτελέσματα της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014 για την πρόσληψη  προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων(4) ατόμων   για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της  Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας αναρτήθηκαν την 19-12-2014.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους δηλαδή την 19/12/2014.  

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ειδικότητα Υδραυλικοί

Ειδικότητα Χειριστές Μηχανημάτων

Πίνακας Αποκλειομένων

Πίνακας Διορισθέντων ΣΟΧ 02/2014 Ειδικότητας ΔΕ28

Πίνακας Διορισθέντων ΣΟΧ 02/2014 Ειδικότητας 102