ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

15-Αίτηση για έκπτωση 50 τοις εκατό επί της κατανάλωσης της παροχής