ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

1-Αίτηση για νέα παροχή ύδρευσης + Δικαιολογητικά για νέα παροχή ύδρευσης

Βήμα 1o: Απαιτούμενα δικαιολογητικά Σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης:

Υποβολή αίτησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, αν υπάρχει, (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη κλπ.) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

 • α. Για υδροδότηση οικίας
  Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας (όταν αυτή έχει εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη) ή φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς.
  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη.
 • β. Για υδροδότηση οικοπέδου
  Φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς.
  Μια υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 (ότι δεν υπάρχει οικία ή άλλο κτίσμα).
  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη.

Βήμα 2ο: Μετά από την καταβολή των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία και γνωμάτευση από τους αρμόδιους τεχνικούς.

Βήμα 3ο: Ο αιτών πληρώνει το Τέλος Σύνδεσης. Υδρόμετρο και φρεάτιο επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Βήμα 4ο: Η σύνδεση πραγματοποιείται.

Σε περίπτωση που ο αγωγός δεν περνάει έμπροσθεν του ακινήτου που θα υδροδοτηθεί, γίνεται επέκταση δικτύου υδρεύσεως με δαπάνες του ενδιαφερόμενου και κατόπιν κοστολογήσεως του έργου (ανάλογα με την σκληρότητα του εδάφους) από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Έντυπα