ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ύδρευση

3-Αίτηση για επανασύνδεση υδρομετρητή

Αν η υδροδότησή σας έχει διακοπεί κατόπιν αιτήσεώς σας και επιθυμείτε επανασύνδεση, οφείλετε να το δηλώσετε με αίτηση στην υπηρεσία και να καταβάλλετε το Τέλος Επανασύνδεσης.

Αν η υδροδότησή σας έχει διακοπεί λόγω οφειλών, θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν οι λογαριασμοί και μετά να καταβληθεί το Τέλος Επανασύνδεσης.

Έντυπα

6-Αίτηση για μεταφορά του υδρομετρητή

Αν επιθυμείται την αλλαγή θέσεως του υδρομέτρου, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά από αίτηση και μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης.

Το κόστος μεταφοράς υδρομέτρου ή ανύψωσης υδρομέτρου επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Έντυπα

5-Αίτηση για μεταφορά παροχής λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη ακινήτου

Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία συμβολαίου αγοραπωλησίας.
 • Αντίγραφο λογαριασμού.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του νέου ιδιοκτήτη.
 • Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και τηλέφωνο του νέου ιδιοκτήτη.

Έντυπα

2-Αίτηση για διακοπή παροχής

Δικαιολογητικά:

 • Υποβολή αίτησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).
 • Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων.

Έντυπα

1-Αίτηση για νέα παροχή ύδρευσης + Δικαιολογητικά για νέα παροχή ύδρευσης

Βήμα 1o: Απαιτούμενα δικαιολογητικά Σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης:

Υποβολή αίτησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, αν υπάρχει, (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη κλπ.) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

 • α. Για υδροδότηση οικίας
  Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας (όταν αυτή έχει εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη) ή φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς.
  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη.
 • β. Για υδροδότηση οικοπέδου
  Φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς.
  Μια υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 (ότι δεν υπάρχει οικία ή άλλο κτίσμα).
  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη.

Βήμα 2ο: Μετά από την καταβολή των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία και γνωμάτευση από τους αρμόδιους τεχνικούς.

Βήμα 3ο: Ο αιτών πληρώνει το Τέλος Σύνδεσης. Υδρόμετρο και φρεάτιο επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Βήμα 4ο: Η σύνδεση πραγματοποιείται.

Σε περίπτωση που ο αγωγός δεν περνάει έμπροσθεν του ακινήτου που θα υδροδοτηθεί, γίνεται επέκταση δικτύου υδρεύσεως με δαπάνες του ενδιαφερόμενου και κατόπιν κοστολογήσεως του έργου (ανάλογα με την σκληρότητα του εδάφους) από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Έντυπα