ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Τέλη Σύνδεσης

Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΕ

ΥΔΡΕΥΣΗ

  • Παροχή, τέλος σύνδεσης, και τοποθέτηση υδρομέτρου : 300,00€ πλέον ΦΠΑ 23%
  • Τέλος επανασυνδέσεως υδρεύσεως :
    35,00€ πλέον ΦΠΑ 23% (Όταν η διακοπή έχει γίνει από την υπηρεσία μας λόγω οφειλών).
    50,00€ πλέον ΦΠΑ 23% (Όταν η διακοπή έχει γίνει κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή).