ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

6-Αίτηση για μεταφορά του υδρομετρητή

Αν επιθυμείται την αλλαγή θέσεως του υδρομέτρου, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά από αίτηση και μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης.

Το κόστος μεταφοράς υδρομέτρου ή ανύψωσης υδρομέτρου επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Έντυπα