ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ερέτριας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και ιδρύθηκε το έτος 1995 με το Π.Δ. 350 (ΦΕΚ186 Α΄ /21-8-95).

Η λειτουργία και η οργάνωσή της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές «είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητός των».

Στα πλαίσια του Καλλικράτη η ΔΕΥΑ Ερέτριας συγχωνεύθηκε με την ΔΕΥΑ  Αμαρυνθίων η οποία είχε συσταθεί με το Π.Δ. 47/1998 (ΦΕΚ 52Α/1998).

Η επιχείρηση που προκύπτει από την συγχώνευση των δύο ΔΕΥΑ φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και η περιοχή  αρμοδιότητάς της είναι η περιφέρεια του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Ερέτριας.

Η νέα ΔΕΥΑ, έχοντας ως εφόδια τα σημαντικά έργα υποδομών που είχαν μέχρι σήμερα δημιουργήσει και λειτουργήσει οι δύο συγχωνευμένες ΔΕΥΑ, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς σε νέα έργα για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της.