ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαδικασίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΜΕΙΩΜΕΝΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (  ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ )

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (του αυτού έτους που εκδίδεται ο λογαριασμός)
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (δικής του ή των μελών της οικογενείας του που συνοικούν και βαρύνουν  αυτόν)
  3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Η φορολογική δήλωση και η βεβαίωση υγειονομ. επιτροπής  που σας προσκομίζω είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  (  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ )

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (Παιδιά Ενήλικα : Εισόδημα έως 8.805,00€)
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ (Η φορολογική δήλωση που σας προσκομίζω είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτότυπου.)